Opdrachten
Kamerscherm 1 Kamerscherm 2 Hugo de Grootplein
La Strat├ęgie de la rupture Grafsteen 1 Urn
Keramische wand Keramische wand az Multiple
Object 2005 Wandobject 2009 1 Wandobject 2009 2
Grafsteen 2 Tuinhuisje 1 Tuinhuisje 2
Tuinhuisje 3 Tuinhuisje 4 Tuinhuisje 5
Tuinhuisje 6 Tuinhuisje 7  

 

Langs lijnen

Langs Lijnen, opdracht (particulier) Dordrecht, 2014